دختری پشت وانت نشسته پیانو مینوازد - Visits : 855
این مطلب در آغاز بهار همین سال جدید تهیه ،ضبط و از رسانه رادیو نماشوم پخش گردیده و تمامی مطلب به خانم «عارفه تاج زاد» به خاطر قلب رئوف ، مهربان و پر از امید و آرزو برای رهایی آقای «مصطفی تاج زاد » پدر ایشان از بند و زندان سیاسی در ایران تقدیم گردیده ( با امید رهایی کلیه زندانیان سیاسی در ایران ).
{ Download }