Article 2013/04 Archive

All
دکتر محمد علی مجتهدی
دکتر محمد علی مجتهدی

در رسا و بزرگداشت بزرگ مردی بزرگ از سرزمین ایران

مادر
مادر

فرشته موکل هدایت کننده من به جهان هستی که دستم بگرفت و پا به پا برد و تا هستم و چه باشد و نباشد دارمش دوست. بانو فاطمه کاروان (قوامی)

اندیشه های سرگردان
اندیشه های سرگردان

یاران مــوافق همـــه از دست شدنــــــــد در پای اجــل یکان یکان پست شــدنــــــد بودیم به یک شراب در مجلس عمـــر یک دور زما، پیشترک مست شـدنــــــد

1234>>Last